Për ofrimin e sherbimeve shëndetsore dhe psiko-sociale në terren, keshillim dhe testim vullnetar per Hiv, Hepatit B dhe C, edukim dhe keshillim mbi rreziqet e perdorimit te drogave, dhe smundjet infektive te transmetueshme), (Testim Hiv, Hepatit B dhe Hepatit C)
Updated: 21/03/2022 13:59:27