X
GO
en-GBsq-ALsr-Latn-RS

Program razmene čistih špriceva i igala

Programi i Shkëmbimit të Shiringave dhe Gjilpërave, është një ndër shtyllat kryesore të Programit të Zvogëlimit të Dëmit. Përmes këtij programi, Përdoruesit e Drogave Injektuese mund të pajisen me shiringa dhe gjilpëra sterile, kondoma, tupfera me alkool, ujë të destiluar dhe material informues dhe edukativ.

Qëllimi kryesor i këtij programi është parandalimi i infeksionit të HIV-it, Hepatitit B dhe C, si dhe infeksioneve tjera, që barten me anë të përdorimit të shiringave të përdorura ose shkëmbimit të shiringave në mesin e përdoruesve të drogës, dhe pastaj parandalimin e bartjes së këtyre infeksioneve tek partneri, anëtarët e familjes dhe shoqëria në përgjithësi. 

Ky program realizohet brenda objektit/zyreve në Labyrinth (Drop-in Qendra) në Prishtine, Prizren dhe Gjilan, si dhe në teren (vendet ku frekuentohen me shumë nga përdoruesit e drogave injektuese). 

Ky program ka për qëllim që të ndikojë në:
•    ndikimin e qëndrimeve për të sjellë ndryshime në sjelljet e Përdoruesve të Drogave Injektuese, duke siguruar informacion mbi HIV, Hepatit B dhe C, 
•    reduktimin e dëmeve (parandalimi i dëmtimit të venave) duke përfshirë parandalimin e mbidozimit,
•    inkurajimin e përdorimit të shiringave dhe gjilpërave sterile (parandalimi i infeksioneve), promovimin e përdorimit të kondomit
•    inkurajimin e përfshirjes së PDI-ve në grupet e vet-ndihmës. 
 
 

Print
5206 Rate this article:
No rating

Theme picker

Kancelarija u Prištini

Kontakt Priština
Ul. Gazmend Zajmi, Br. 42
10 000, Priština, Kosovo
Tel: +381(0)38/230104
E-mail: labirinti@gmail.com

Kancelarija u Gnjilanu

Kontakt Gnjilane
Ul. Adem Jashari, Br. 94/B
60 000 Gnjilane, Kosovo
Tel: 0280 32 54 00
E-mail: labirinti@gmail.com

Kancelarija u Prizrenu

Kontakt Prizren
Ul. Marin Barleti, Br. 5
20 000 Prizren, Kosovo
Tel: 029 22 30 21
E-mail: labirinti.pz@gmail.com

Kontaktirajte nas

Your Contact Information

Your Feedback